ผลงานคณิตครู

กิจกรรม   GSP  สร้างสรรค์

          กิจกรรม GSP สร้างสรรค์   เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ   ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม     ซึ่งโปรแกรม GSP เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ   ทักษะของกระบวนการแก้ปัญหา  นอกจากนี้การใช้โปรแกรม GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์   และทักษะด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน   การที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน   สนุกสนานในการทํากิจกรรม   มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร       ตลอดจนสงเสริมนักเรียนใหมีโอกาสพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ และนําความรูไปเชื่อมโยง  การเรียนคณิตศาสตรในชั้นสูง   กิจกรรม GSP สร้างสรรค์   จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  

          สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงาน  ขั้นตอนแรกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  จากนั้นครูรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP  เบื้องต้นและจัดทำบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP  เตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ห้อง ICT จำเป็นต้องสอนในชั่วโมงซ่อมเสริมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการใช้ห้อง ICT  เพราะทั้งโรงเรียนมีห้อง ICT เพียงห้องเดียว   ระยะเวลาในการสอน ตลอดปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ขั้นตอนต่อไปคือ  การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความรู้ในการใช้โปรแกรมGSPเบื้องต้น    รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP    โดยใช้โจทย์จากแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ของ  สสวท.   ซึ่งการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ  นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดลงในสมุด  แต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ จะได้แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้โปรแกรม GSP อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้  และแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย  ในขณะที่สอนกิจกรรม  GSP สร้างสรรค์     ได้เลือกหัวข้อสำหรับการทำงานวิจัยในชั้นเรียน คือ  บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม  GSP  ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง  เรื่องรูปวงกลม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม  GSP  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนกับหลังได้รับการสอนโดยบทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม  GSP  ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงเรื่องรูปวงกลมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   ความสำคัญของการศึกษาค้นคว้า  ได้บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม  GSP  ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงเรื่องรูปวงกลม   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตัวอย่างของโจทย์ปัญหา เช่น  รถเข็นเด็กคันหนึ่งมีความยาวรัศมีล้อหน้า 1.05 เซนติเมตร  ล้อหลัง 0.70 เซนติเมตร  ล้อหลังมีรอยที่จุด C และล้อหน้ามีรอยที่จุด Dให้จุด C แตะพื้นที่จุดเริ่มต้น B  และจุด D แตะพื้นที่จุดเริ่มต้น A จะต้องเข็นรถไปเป็นระยะทางเท่าใดรอยที่ล้อจึงจะแตะพื้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

 

ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ของการหาความยาวของเส้นรอบวงของล้อหน้าและล้อหลัง  การหาค.ร.น.  จากนั้นใช้โปรแกรม GSP แสดงให้เห็นว่าจะต้องเข็นรถไปเป็นระยะทางเท่าใดรอยที่ล้อจึงจะแตะพื้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑ ห้องเรียน  ๓o  คน  ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งผลการเรียนไม่แตกต่างกัน    เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถของนักเรียน      

ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ทำการทดลองในภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ใช้เวลาในการทดลอง  ๑๑ ชั่วโมง (ปฏิบัติการบทเรียน  ๙ ชั่วโมงและทดสอบก่อนและหลังเรียน ๒ ชั่วโมง)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ   แผนการจัดการเรียนรู   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง รูปวงกลม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ซึ่งไดผานการตรวจแกไขเกี่ยวกับความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ   พรอมทั้งปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช   และบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง รูปวงกลม  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๒ ชุด คือชุดที่ ๑ เรียนรูการใชงานคอมพิวเตอร และโปรแกรม GSP  และชุดที่ ๒ การหาเส้นรอบวงและพื้นที่รูปวงกลม  ใชแบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน ๑o ขอ   โดยไดดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลตามลําดับดังนี้ กอนดําเนินการทดลองครูได     แจงตัวชี้วัดชั้นปี เรื่อง รูปวงกลม และ จุดมุงหมายของการทดลองใหนักเรียนกลุมตัวอยางทราบ  จากนั้นทดสอบกอนเรียนกับ  

กลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และบันทึกผลการทดสอบที่ไดจากการทดลองครั้งนี้เปน คะแนนกอนเรียน  ขั้นตอนต่อไปคือดําเนินการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เรื่อง รูปวงกลม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  ระยะเวลาในการทดลอง ๙ ชั่วโมง จากนั้น ทําการทดสอบหลังเรียน  ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับ ที่ใชทดสอบกอนเรียน แลวบันทึกผลการสอบใหคะแนนหลังเรียน  เปรียบเทียบคะแนนที่ได  แลวนําคะแนนที่ไดวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน   ในการวิเคราะห์ข้อมูล   ใช้ค่าสถิติ  t – test  dependent เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรมGSPที่เนนทักษะการเชื่อมโยงเรื่องรูปวงกลม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  ๖

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง รูปวงกลม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ภายหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP    ที่เนนทักษะการเชื่อมโยง เรื่องรูปวงกลม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ สูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีระดับนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .o๕    นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  สังเกตได้จากนักเรียนจะรีบมาเข้าห้องเรียน ICT ก่อนเวลาเรียน  ถึงแม้บางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์จะเสีย  นักเรียนต้องนั่งเรียน ๓ คน ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์  ๑ เครื่อง นักเรียนก็ไม่เคยบ่น  นักเรียนช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานและแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้โปรแกรม GSP อย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน  ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ย  O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาและสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ในขณะที่ทำการสอนกิจกรรม GSP สร้างสรรค์  นักเรียน ๒ คนได้ฉายแววความสามารถในการใช้โปรแกรม GSP   คือ เด็กชายมัชฌิมา   คชานันท์  และเด็กหญิงชนากานต์    แก้ววิเชียร  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ      ปานกลาง   แต่เป็นคนที่มีความขยันและมุ่งมั่นในการทำงาน    ครูผู้สอนจึงนำนักเรียนทั้งสองคนมาฝึกฝนการใช้โปรแกรม  GSP เพิ่มเติม  เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP  แต่ก็ได้รับการทักท้วงจากเพื่อนครูหลายท่าน  ให้เลือกนักเรียนคนอื่นที่เรียนเก่งกว่าและมีความสามารถมากกว่าจะได้สู้กับโรงเรียนอื่นได้     แต่ครูสังเกตเห็นแววตาแห่งความมุ่งมั่นและรักการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กทั้งสองคนแล้วก็เชื่อว่าเด็กสามารถเรียนรู้ได้  และแล้ววันแห่งการแข่งขันก็มาถึงการแข่งผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์  โดยใช้โปรแกรม  GSP  ระดับภูมิภาคจัดโดย สสวท. ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จ.ลพบุรี  เด็กๆสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง  พร้อมเงินรางวัล  ๓,ooo  บาท  มาครองได้สำเร็จ  และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ระดับประเทศ  จัดโดย  สสวท.   นอกจากนี้ยังคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๑  ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓   เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  เหรียญทอง  ได้เป็นตัวแทนไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ณ  เมืองทองธานี   จังหวัดนนทบุรี  ได้อันดับที่  ๔  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

ข้อเสนอแนะสำหรับครูผูสอนควรเตรียมหองปฏิบัติการ บทเรียนปฏิบัติการใหพรอม เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ อันสงผลตอการบรรลุตามจุดประสงคที่ไดกําหนดไว้   นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนปฏิบัติการโดยใชโปรแกรม GSP เปนการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง และปฏิบัติตามขั้นตอน   ดังนั้นครูผูสอนควรดูแลนักเรียนและใหคําแนะนําอยางใกลชิด

ภาพแห่งความสำเร็จ

          

                   

 

 

 

โดย  นางรุ่งนภา    สงวนรักษ์     ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้   สพป.สระบุรี  เขต ๑

สถานที่ติดต่อ   ๔๘  หมู่ ๓ ต.ขุนโขลน  อ.  พระพุทธบาท  จ.สระบุรี   โทรศัพท์  o๘๙-o๑๖๙๕๘๒

E-mail  :  na.run111@hotmail.com

Advertisements
  1. ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: