ทดสอบหน้า

สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย  ไม่เครียดและได้ความรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนด  นั่นเป็นคำถามที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคน  ต้องตระหนักอยู่เสมอ ซึ่งเทคนิคการสอนมีมากมายที่ครูสามารถค้นคว้ามาเป็นแบบอย่างได้  เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนรู้ต่ำเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับชั้น     ความสนุกสนาน เพลิดเพลินเป็นแรงกระตุ้นที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้เข้ามาเรียนรู้ด้วยความเต็มใจ โดยครูไม่ต้องบังคับ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นันทนาการ ซึ่งได้มาจากการประยุกต์แนวคิด ของศาสตราจารย์ยุพิน  พิพิธกุลและ         รองศาสตราจารย์ วรรณี โสมประยูร หลังจากนั้นได้นำมาสังเคราะห์เป็นเทคนิค                                                                                                                                       แก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นันทนาการ ซึ่งมีลีลาการฝึกทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่น่าสนใจ ใกล้ตัวนักเรียนเป็นประเด็นเชื่อมโยงในรูปแบบหลายลักษณะ ได้แก่  คณิตคิดด้วยเพลง   คณิตคิดด้วยเกม   คณิตคิดคล้องจอง   คณิตคิดประโยค   คณิตคิดด้วยภาพนิทาน  เป็นต้น ผู้สอนสามารถนำไปดัดแปลง ประยุกต์ให้เหมาะสมกับความถนัดของตนเองหรือเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้ เทคนิคการสอนดังกล่าวยังสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ   ศิลปะ ฯลฯ ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนเป็นไปอย่างตื่นเต้น น่าสนใจตลอดเวลา จนลืมความยากของเนื้อหาไปทันที  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จึงมีแนวทางที่จะเป็นไปได้สูงขึ้น

จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุน ไว้ ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นันทนาการนี้  จะช่วยเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้นำไปใช้กับนักเรียน จนเกิดผลดีต่อไป

 

 

 

 

ราตรี  รุ่งทวีชัย

ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา จังหวัดนครปฐม

Advertisements
  1. ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: